آراز غلامی

یادداشت‌هایی از روزانه‌ها، خاطرات و رویدادها

Gallery iPhone Pen Coffee Cup

کار حقیقی

«سرانجام بازگو که کیستی…»
ای نیرویی که هر تعللی را با اشتیاق پی می‌گیرد
و هر لحظه‌ای که کاری حقیقی در حال انجام است
مرا به مقابل پنجره می‌کشد.

آراز غلامی
یکشنبه، ۱۳۹۶٫۱۱٫۸
Nazar Amulet