آراز غلامی

یادداشت‌هایی از تاملات، خاطرات و رویدادها

Gallery iPhone Pen Coffee Cup
ᛁ ᚨᚱᚨᛉ ᚹᚱᛟᛏᛖ ᛏᚺᛁᛊ ᚱᚢᚾᛁᚲ ᛒᛚᛟᚷ

ایستگاه آخر داده‌ها

۱ Bit = Binary Digit
۸ Bits = 1 Byte
۱۰۲۴ Bytes = 1 Kilobyte
۱۰۲۴ Kilobytes = 1 Megabyte
۱۰۲۴ Megabytes = 1 Gigabyte
۱۰۲۴ Gigabytes = 1 Terabyte
۱۰۲۴ Terabytes = 1 Petabyte
۱۰۲۴ Petabytes = 1 Exabyte
۱۰۲۴ Exabytes = 1 Zettabyte
۱۰۲۴ Zettabytes = 1 Yottabyte
۱۰۲۴Yottabytes = 1 Brontobyte
۱۰۲۴ Brontobytes = 1 Geopbyte
۱۰۲۴ Geopbyte =1 Saganbyte
۱۰۲۴ Saganbyte =1 Pijabyte
۱۰۲۴ Pijabyte = 1 Alphabyte
۱۰۲۴ Alphabyte = 1 Kryatbyte
۱۰۲۴ Kryatbyte = 1 Amosbyte
۱۰۲۴ Amosbyte = 1 Pectrolbyte
۱۰۲۴ Pectrolbyte = 1 Bolgerbyte
۱۰۲۴ Sambobyte = 1 Quesabyte
۱۰۲۴ Quesabyte = 1 Kinsabyte
۱۰۲۴ Kinsabyte = 1 Rutherbyte
۱۰۲۴ Rutherbyte = 1 Dubnibyte
۱۰۲۴ Dubnibyte = 1 Seaborgbyte
۱۰۲۴ Seaborgbyte = 1 Bohrbyte
۱۰۲۴ Bohrbyte = 1 Hassiubyte
۱۰۲۴ Hassiubyte = 1 Meitnerbyte
۱۰۲۴ Meitnerbyte = 1 Darmstadbyte
۱۰۲۴ Darmstadbyte = 1 Roentbyte
۱۰۲۴ Roentbyte = 1 Coperbyte

آراز غلامی
یکشنبه، ۱۳۹۲٫۰۶٫۳
Nazar Amulet