آراز غلامی

یادداشت‌هایی از تاملات، خاطرات و رویدادها

Gallery iPhone Pen Coffee Cup
ᛁ ᚨᚱᚨᛉ ᚹᚱᛟᛏᛖ ᛏᚺᛁᛊ ᚱᚢᚾᛁᚲ ᛒᛚᛟᚷ
SINCE 2006

شاهزاده‌ی کوچک

بیست و خورده ای سال از عمر نه چندان مبارکم گذشت، حسرت به دل موندم به کسی اعتماد کنم و پشیمون نشم. تراژدی دردناکی ھست.
راھکار ساده ای دارم، شاھزاده ی کوچک رو از اول ابتدایی تدریس کنیم. شاید نسل بعد بھتر شد.

آراز غلامی
یکشنبه، ۱۰ ژانویه ۲۰۱۶
Nazar Amulet