English RSS

آراز غلامی

در ستایش حقیقت

Gallery iPhone Pen Coffee Cup

شاهزاده‌ی کوچک

یکشنبه، ۲۰ دی ۱۳۹۴

بیست و خورده ای سال از عمر نه چندان مبارکم گذشت، حسرت به دل موندم به کسی اعتماد کنم و پشیمون نشم. تراژدی دردناکی ھست.
راھکار ساده ای دارم، شاھزاده ی کوچک رو از اول ابتدایی تدریس کنیم. شاید نسل بعد بھتر شد.

Nazar Amulet