آراز غلامی

یادداشت‌هایی از تاملات، خاطرات و رویدادها

Gallery iPhone Pen RSS1408 Subscriber
ᛁ ᚨᚱᚨᛉ ᚹᚱᚩᛏᛖ ᛏᚻᛁᛋ ᚱᚢᚾᛁᚳ ᛒᛚᚩᚷ (?)
SINCE 2006

دهنت سرویس Halil Sezai

ساعت ۱ بامداد، خیابان تاریک و عاری از بشریت و صدای Halil Sezai وقتی باهم ترکیب شوند باعث می‌شوند کندوکاو شهرداری به عمق دومتر در وسط خیابان بدون کوچک‌ترین اخطاری را نبینید و خیلی یک‌هویی خودتان را درون خودرویی چپ‌شده بیابید که ته آن چاله که چه عرض کنم چاه گیر افتاده است.

آراز غلامی
شنبه، ۱ مارس ۲۰۱۴


Nazar Amulet