English RSS

آراز غلامی

در ستایش حقیقت

Gallery iPhone Pen Coffee Cup

اعتراض‌نامه

جمعه، ۱۵ شهریور ۱۳۹۸

این نوشته حاوی اعتراضی‌ست از طرف من به خودم بابت ننوشتن و تمسخری به جواب احمقانه‌ی خودم که می‌گوید وقتی همه‌چیز سرجایش است چه نیازی به نوشتن است؟
هیچ چیز سرجایش نیست بغیر از چند دروغ بزرگ که در جای‌جای مغزم رسوب کرده‌اند و قصد برملاشدن هم ندارند. فقط آن‌ها سر جایشان هستند. نه چیز دیگری.

Nazar Amulet